▪ Asja (hrast, h 32 cm, 2016.)

▪ Ana (hrast, h 35 cm, 2016.)

▪ Pavle (hrast, h 40 cm, 2016.)

▪ studija br.8 (gips, h 35 cm, 2001.)

▪ studija br.7 (gips, h 36 cm, 1998.)

▪ studija br.6 (gips, h 35 cm, 1998.)

▪ studija br.5 (gips, h 33 cm, 1997.)

▪ studija br.4 (gips, h 32 cm, 1997.)

▪ studija br.3 (gips, h 27 cm, 1998.)

▪ studija br.2 (gips, h 34 cm, 1998.)

▪ studija br.1 (gips, h 30 cm, 1999.)