CARIČIN GRAD

Konzervatorsko-restauratorski radovi na mozaiku iz Krstionice na arheološkom nalazištu Justinijana Prima, Caričin grad. Izvođač M SERVIS d.o.o, nadzor RZZZSK konzervator- restaurator Nemanja Smičiklas. (oktobar 2017.)