CARIČIN GRAD

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici iz Krstionice na arheološkom nalazištu Justinijana Prima, Caričin grad. Izvođač M SERVIS d.o.o, nadzor RZZZSK konzervator- restaurator Desimir Tanović. (avgust-sept 2017.)